medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten twee vertegenwoordigers van het personeel en twee ouders. De MR is een wettelijk orgaan waarmee ouders en het personeel inspraak hebben in allerlei zaken, zoals het onderwijs, beleidswijzigingen, personeelsaanstellingen, vakantieregelingen etc.
De MR stelt uw betrokkenheid bij de school erg op prijs. Voor suggesties, vragen of klachten kunt u bij ons terecht. Denkt u eraan, de MR is er ook voor uw belang en dat van uw kinderen! 
De MR vergadert ongeveer 6 a 7  keer per jaar. De vergaderdata staan in de jaarkalender en de nieuwsbrief. De vergaderingen zijn openbaar. 

Voor schooloverstijgende zaken is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Alle scholen zijn vertegenwoordigd in de GMR. In deze raad is per school een personeelslid en een ouder vertegenwoordigd. De GMR komt tenminste zes keer per jaar bij elkaar. Deze data staan eveneens in de jaarkalender en nieuwsbrief.

De namen en adressen van de leden kunt u vinden in de schoolgids.
De reglementen van de MR en GMR liggen op school ter inzage. 

Laatste Nieuws

Data oud papier 2020
Kerstknutselen 2019
Einde schooljaar
Eindfeest 2019
Modderdag 2019

Uit het fotoboek

Hellendoorn 2019 (29) Hellendoorn 2019 (27)
Hellendoorn 2019 (28) Hellendoorn 2019 (26)